Vị trí
1. Hệ thống khai thác khách hàng – Customer Development System (CDS)
2. Chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng – Consultant Specialist (CS)
3. Tiền trưởng nhóm kinh doanh – Pre-Sale Leader (PSL)
4. Trưởng nhóm kinh doanh – Sale Leader (SL)
5. Trưởng phòng kinh doanh – Sale Manager (SM)
6. Phó Giám đốc sàn – Sale Vice Director (SVD)
7. Giám đốc sàn – Sale Director (SD)
8. Giám đốc kinh doanh – Business Development Director (BDD)
9. Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh và Tiếp thị – Chief Sale & Marketing Officer (CSMO)

Phát triển và quản lý từ 02 BDD trở lên.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa coaching 1:1.
Có kiến thức chuyên sâu về Marketing và Quản lý dự án.

Phát triển và quản lý 02 SL trở lên.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo BDD.
Có kiến thức chuyên sâu về Marketing và Quản lý dự án.

Phát triển và quản lý từ 4 SL.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo SD.

Phát triển và quản lý 3 SL.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo SD.

Phát triển và quản lý 2 SL.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo SM.

CS hoặc PSL đạt được tối thiểu 5 giao dịch trong 03 tháng hoặc 10 giao dịch trong 06 tháng.
Tuyển và quản lý từ 4 CS trở lên và tuyển 4 CDS.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo SL.

CS đạt được tối thiểu 5 giao dịch trong 03 tháng hoặc 10 giao dịch trong 06 tháng.
Tuyển và quản lý từ 1-3 CS và tuyển 1-3 CDS.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao và hoàn thành khóa đào tạo SL.

CDS đạt được tối thiểu 08 giao dịch trong 06 tháng.
Hoàn thành đầy đủ KPI được giao.
Hoàn thành khóa đào tạo cho CS.

Bao gồm Nhân viên khai thác khách hàng và trưởng nhóm khai thác khách hàng.